കമ്പ്യൂട്ടേഷണല്‍ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ടീം (സി എല്‍ ടി),
സി-ഡിറ്റ്, ചിത്രാഞ്ജലി ഹില്‍സ്,
തിരുവല്ലം പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം,
കേരളം- 695 027, ഇന്ത്യ.
ഫോണ്‍ : 0471- 2380910,                   0471- 2380912
ഇ-മെയില്‍ : cltcdit@gmail.com
   
   
   
   
   
   
   

Contact Us

 
 
Your Comments
 
Name
E-mail
Tel
Profession
What kind of comment would you like to send?
     
Enter your comments in the space provided below:

   

 
   
 

Designed & Maintained by: C-DIT, Thiruvananthapuram-27, www.cdit.org